ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Η πρόσβαση στην υγεία αποτελεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ωστόσο τα τρανς άτομα βιώνουν σημαντικά εμπόδια κατά την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, τα οποία περιορίζουν τη φροντίδα που μπορούν να λάβουν και συνεπώς τη συνολική ποιότητα της υγείας και ευζωίας τους. Οι συστημικές διακρίσεις. το στίγμα, οι αρνητικές αντιλήψεις γύρω από τις τρανς ταυτότητες, και η περιορισμένη εξοικείωση των επαγγελματιών με τα ζητήματα ταυτότητας φύλου είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο περιορισμό της πρόσβασης των τρανς ατόμων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας.

Κύριος στόχος του διαδικτυακού προγράμματος επιμόρφωσης του έργου Transcare είναι η ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών αναφορικά με ζητήματα ταυτότητας φύλου, τις ανάγκες των τρανς ατόμων από τις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, και την ανάπτυξη ή την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα κατά την αναζήτηση ή την επαφή τους με τις υπηρεσίες υγείας, τη δημιουργία ασφαλών και συμπεριληπτικών δομών υγείας, και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τρανς ατόμων.

Σε ποιους απευθύνεται: Επαγγελματίες υγείας (ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές-ριες, μαιευτές-μαίες, επισκέπτες-ριες υγείας, κ.α.), επαγγελματίες  ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-ριες, κοινωνικούς-ές λειτουργούς, κ.α.), διοικητικούς-ές υπαλλήλους σε δομές υγείας, καθώς και φοιτητές-ριες σχετικών σχολών.


ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος θα είστε σε θέση:

  • Να κατανοήσετε βασικές έννοιες και ορολογίες αναφορικά με την ταυτότητα φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά φύλου και την έκφραση φύλου
  • Να κατανοήσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας & την επίδραση των διακρίσεων στην σωματική και ψυχική υγεία των τρανς ατόμων
  • Να γνωρίζετε το εθνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την ταυτότητα φύλου
  • Να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες υγείας των τρανς ατόμων
  • Να γνωρίζετε καλές πρακτικές για τη δημιουργία συμπεριληπτικών δομών υγείας
  • Να  γνωρίζετε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα πεδία όπως η ψυχική υγεία, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, και οι διαδικασίες ιατρικής φυλομετάβασης

SYLLABUS
Το επιμορφωτικό υλικό αποτελείται από 4 ενότητες (modules), κάθε μια από τις οποίες χωρίζεται σε επιμέρους μαθήματα (lessons) και διαλέξεις (units).

  • Ενότητα 1 – Βασικές έννοιες και ορολογία: Η πρώτη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα ζητήματα σχετικά με την ταυτότητα φύλου και τις τρανς ταυτότητες, αλλά και ευρύτερα τις ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίες.
  • Ενότητα 2 – Πρόσβαση σε υπηρεσίες: Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην πρόσβαση των τρανς ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και έχει στόχο να παρέχει στους/στις επαγγελματίες μια πλήρη εικόνα αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα κατά την αναζήτηση φροντίδας υγείας: την πορεία  (από)παθολογιοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων, τα κενά και τις ελλείψεις στις δομές υγείας και τις συνέπειες τους στην πρόσβαση των τρανς ατόμων στις σχετικές υπηρεσίες, την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των επαγγελματιών και το νομικό πλαίσιο αναφορικά με την ταυτότητα φύλου.
  • Ενότητα 3 – Δημιουργία συμπεριληπτικών υπηρεσιών: Η τρίτη ενότητα εστιάζει στην παροχή στοχευμένων κατευθυντήριων οδηγιών προς τους/τις επαγγελματίες υγείας για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα τρανς άτομα, είτε αυτά είναι ωφελούμενα των υπηρεσιών, είτε μέλη του προσωπικού, τόσο στο επίπεδο των δομών υγείας όσο και κατά την προσωπική επαφή και εξυπηρέτηση των ατόμων.
  • Ενότητα 4 – Εξειδικευμένες υπηρεσίες: Η  τελευταία ενότητα εστιάζει στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τρανς άτομα (Ψυχική υγεία, ιατρικές διαδικασίες φυλομετάβασης, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, διαθεματική παροχή υπηρεσιών κ.ο.κ).
Δωρεάν

Μάθημα Transcare

Κύριος στόχος του διαδικτυακού προγράμματος επιμόρφωσης του έργου Transcare είναι η ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελμ…